Basic Cupping Class

Share:

Basic Cupping Class

เนื้อหา Workshop

- กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟดิบ
- วิธีการการคั่วและการบดกาแฟที่เหมาะสมสำหรับการ Cupping
- ขั้นตอนการ Cupping
- อธิบายความแตกต่างระหว่างกาแฟอาราบิกาและโรบัสต้าในการ Cupping
- ทดสอบการรับรู้รสชาติกาแฟรวม 5 รสชาติ โดยการ Cupping
- เรียนรู้การ Cupping จากแหล่งผลิตกาแฟทั่วโลกรวม 5 แห่ง

สถานที่ Workshop

- ห้อง Training บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด
- 65/4-6 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- โทร. 083-540-6164 (ติดต่อคุณอุมาภรณ์ - ฝ่าย Training)

วัน / เวลา Workshop
วันที่ เวลา
25 พฤษภาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
18 มิถุนายน 2564 9.30 – 17.00 น.
27 กรกฏาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
20 สิงหาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
21 กันยายน 2564 9.30 – 17.00 น.
22 ตุลาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
25 พฤศจิกายน 2564 9.30 – 17.00 น.
23 ธันวาคม 2564 9.30 – 17.00 น.
ค่าเข้าอบรม Workshop
รายละเอียด ราคา / 1 ท่าน *
Basic Cupping Class 8,000 บาท

*หมายเหตุ: ค่าเข้าอบรมดังกล่าวได้รวมค่าประกาศนยีบัตรและค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว

วิธีการสมัครเข้าร่วม Workshop

- โทรสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาภรณ์ (ฝ่าย Training) โทร. 083-540-6164
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก Download File