Barista Class

Share:

Barista Class

เนื้อหา Workshop

- ทำความรู้จักกับกาแฟและประวัติความเป็นมาของกาแฟ
- เรียนรู้ความแตกต่างของกาแฟแต่ละชนิด
- กระบวนการคั่วกาแฟและผลกระทบต่อรสชาติ
- การชิมเพื่อทดสอบรสชาติของกาแฟ
- Barista คือใคร และระบบงานของ Barista
- หลักในการชงกาแฟด้วยเครื่องชงกาแฟประเภทต่างๆ
- เมนูเครื่องดื่มพื้นฐานสำหรับ Barista
- มาตรฐานของ Espresso Shot และ การทำ shot กาแฟที่ถูกต้อง
- มาตรฐานของ steam milk และ การ steam ที่ถูกต้อง
- เทคนิคในการทำเครื่องดื่มในตระกูล Espresso ทั้งเครื่องดื่มร้อน, เครื่องดื่มเย็น และ เครื่องดื่มปั่น

สถานที่ Workshop

- ห้อง Training บริษัท ยูซีซี เคทู จำกัด
- 65/4-6 ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- โทร. 083-540-6164 (ติดต่อคุณอุมาภรณ์ - ฝ่าย Training)
 

วัน / เวลา Workshop

หลักสูตร 1 วัน : เน้นภาคปฏับิติการลงมือทำเครื่องดื่มกาแฟ

วันที่ เวลา
10 กรกฏาคม 2566 9.30-17.00 น.
10 สิงหาคม 2566 9.30-17.00 น.
6 กันยายน 2566 9.30-17.00 น.
6 ตุลาคม 266 9.30-17.00 น.
10 พฤศจิกายน 2566 9.30-17.00 น.
15 ธันวาคม 2566 9.30-17.00 น.

หลักสูตร 2 วัน : เน้นภาคทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และการลงมือทำเครื่องดื่มกาแฟ

วันที่ เวลา
22 กรกฏาคม 2566 9.30-17.00 น.
23 กรกฏาคม 2566 9.30-17.00 น.
26 สิงหาคม 2566 9.30-17.00 น.
27 สิงหาคม 2566 9.30-17.00 น.
23 กันยายน 2566 9.30-17.00 น.
24 กันยายน 2566 9.30-17.00 น.
28 ตุลาคม 266 9.30-17.00 น.
29 ตุลาคม 266 9.30-17.00 น.
25 พฤศจิกายน 2566 9.30-17.00 น.
26 พฤศจิกายน 2566 9.30-17.00 น.
23 ธันวาคม 2566 9.30-17.00 น.
24 ธันวาคม 2566 9.30-17.00 น.

ค่าเข้าอบรม Workshop
รายละเอียด ราคา / 1 ท่าน *
Barista Class (1 วัน) 3,000 บาท
Barista Class  (2 วัน) 4,000 บาท

วิธีการสมัครเข้าร่วม Workshop

- โทรสำรองที่นั่งได้ที่ คุณอุมาภรณ์ (ฝ่าย Training) โทร. 083-540-6164
- ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก Download File

**หมายเหตุ:
1. ค่าเข้าอบรมดังกล่าวได้รวมค่าประกาศนยีบัตรและค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว
2. ตารางการอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอุมาภรณ์ (ฝ่าย Training) โทร. 083-540-6164